Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Tag

Trần Văn Trà

Thượng tướng Trần Văn Trà

Thượng tướng Trần Văn Trà là vị thượng tướng được cử vào nam giữ chức tư lệnh quân Giải Phóng Miền Nam và là Trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tại…