Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Category

Nhân vật lịch sử

Các nhân vật lịch sử trong chiến tranh Việt Nam

Thượng tướng Trần Văn Trà

Thượng tướng Trần Văn Trà là vị thượng tướng được cử vào nam giữ chức tư lệnh quân Giải Phóng Miền Nam và là Trưởng đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tại…

Thượng tướng Hoàng Cầm

Thượng tướng Hoàng Cầm là vị tướng cao cấp, đã tham gia kháng chiến từ những thời kỳ chống Pháp và sau đó tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam. Tướng Hoàng Cầm tên thật…