Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Trung tướng Nguyễn Sùng Lãm

Trung tướng Nguyễn Sùng Lãm là một trong những tướng nổi tiếng tham gia đủ các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, các trận đánh ở Campuchia và cả các trận đánh thuộc chiến tranh biên giới Việt Trung…